Skip to main content

Our Staff

Rohit.Rai@okohs.ok.gov

405-542-7465 Cell

April.Keeler@okohs.ok.gov

405-227-4701 Cell

Christina.Daron@okohs.ok.gov

405-425-7591 Office
405-615-2415 Cell

Curtis.Driscoll@okohs.ok.gov

405-425-7512 Office
405-249-5177 Cell

Frank.Barnes@okohs.ok.gov

405-420-2597 Cell

Hannah.Kopisch@okohs.ok.gov

405-425-7455 Office
405-291-0573 Cell

Kary.Cox@okohs.ok.gov

405-365-2753 Cell

Melanie.Lewis@okohs.ok.gov

405-425-2133 Office
405-397-9893 Cell

Michael.Mahoney@okohs.ok.gov

405-425-7453 Office
405-664-6056 Cell

Nikki.Dallas@okohs.ok.gov

405-425-2869 Office
405-219-2866 Cell

Robbe.Ridner@okohs.ok.gov

405-401-4674 Cell

Sean.Douglas@okohs.ok.gov

405-425-7275 Office
405-659-1065 Cell

Tracey.Bender@okohs.ok.gov

405-496-9327 Cell

Ty.Bremerman@okohs.ok.gov

405-365-2753 Cell

Last Modified on Feb 08, 2024
Back to Top